מועצה אזורית חוף אשקלון. Relation History: ‪Hof Ashkelon Regional Council‬ (‪1473951‬)

ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף במידה והנך מסרב לספק מידע כאמור, אינך מורשה להשתמש בשירות
מידע שאינו אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהלקוח משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו לקוח ידוע לי שאין בהגשת הבקשה אישור ועלי להמתין לקבלת תשובה מהמועצה

Relation History: ‪Hof Ashkelon Regional Council‬ (‪1473951‬)

במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

13
מחלקת גזברות וגבייה
מוסר המידע הינו האחראי הבלעדי למסירת מידע ה, ומצהיר כי הוא האפוטרופוס של הקטין, וכי הוא מורשה ומוסמך להעביר לידי הבעלים את המידע האישי האמור
מועצה אזורית חוף אשקלון מנהל החינוך
כדי ליצור קשר עם לקוחות לצורך מתן תמיכה טכנית הנדרשת על מנת לספק להם את השירותים; ו- כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על הבעלים
בת הדר
בשנת 2011 הוכרזה המועצה כ'מועצה ירוקה סביבתית'
כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של הלקוח לכך שהשינויים יחייבו אותו המועצה נמצאת בעיצומה של מהפכה תכנונית וביצועית שמטרתה להביא לעצמאות כלכלית
הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר, וכן הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו"ל שים לב, עם זאת, כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה לא מורשה או שימוש לא יתרחשו

מועצה אזורית חוף אשקלון מנהל החינוך

מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש בשירותים יכול שיישמר בשרתים ללא מגבלת זמן.

Relation History: ‪Hof Ashkelon Regional Council‬ (‪1473951‬)
מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת טופס בקשה להנחות בתחום החינוך, לרבות: מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, מין, מצב אישי, תאריך לידה, טלפון נייד, טלפון בבית, כתובת מייל, כתובת מגורים, פרטי הילד, שם בית הספר בו הוא לומד, מצבו הלימודי, פרטים אודות יתר בני המשפחה, פרטים אודות מקורות ההכנסה של המשפחה וגובה ההכנסה
מחלקת גזברות וגבייה
בת הדר
אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק