זמן הדלקת נרות שבת. הזמן המוקדם להדלקת נרות שבת : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מטה אפרים סי' תקצ"ט סעי' י' וראה בהרחבה בפרק י"ד — זמן איסור מלאכה סעי' כ"ד-כ"ה
בענין זה: נשאלתי לגבי יום טוב שחל בערב שבת אם אפשר להדליק נר נשמה גדול לצורך שני הימים, והשבתי שאסור, משני טעמים: א נתניה: בית כנסת "אוהל יצחק"

פרק יא

וע"ע מאמר מרדכי, למועדים ולימים פרק נ"ח סעי' קי"ז.

3
הזמן המוקדם להדלקת נרות שבת : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
משנ"ב סי' תרע"ט ס"ק ב'
×
ההפטרה של פרשת ואתחנן ההפטרה המקורית של פרשה זו הינה בספר ירמיהו, פרק ל"ב, פסוק ט"ז עד פסוק מ"ד
זמני כניסת שבת ויציאת שבת באשקלון ב
תל אביב: בית כנסת "אוהל מועד"
בודדה שהקדימה נר שבת מו — אשה הנמצאת לבדה ומדליקה בעצמה נרות שבת וגם נרות חנוכה, וטעתה והדליקה נרות שבת לפני נרות חנוכה וקיבלה שבת בהדלקת נרות השבת — לא תדליק נרות חנוכה בעצמה, וצריכה לבקש מאדם אחר שידליק עבורה את נרות החנוכה כל עוד היום גדול
בנוסף יש מצוה מהתורה להוסיף מהחול על הקודש, זמן המכונה תוספת שבת נוסח ברכת הדלקת נרות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת" יש שמוסיפים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקיי ואלוקי אבותיי שתחונן אותי ואת אישי ואת בני ואת אבי ואת אמי ואת כל קרובי, ותיתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא

כניסת שבת: זמני הדלקת נרות ויציאת שבת

תל אביב: בית כנסת "אור הצפון".

כניסת שבת: זמני הדלקת נרות ויציאת שבת
כדי שיהיה ניכר שהדלקת הנרות נעשית לכבוד שבת, ולא לצורך יום שישי
boccafina.net
אשקלון: בית כנסת "בני ציון" ליוצאי לוב
×
וכ"כ החיד"א בספרו שם הגדולים מערכת ו' אות ז' שהדין עמה
רח' הכרמל פינת רח' תל חי עד כמה ניתן להקדים ולקבל את השבת מוקדם? כתב הד"מ סימן רס"א , וז"ל: "באגור כתב בשם מהר"י מולין לפי דעת התוספות בפרק תפילת השחר ברכות כ"ז ע"א יכול לקבל על השבת מפלג המנחה ולמעלה, ולדעת מוהר"ם ב' שעות קודם הלילה", ופסק הרמ"א סי' רס"א סעי' א' , ז"ל: "וכן מי שקיבל עליו שבת שעה או שעתיים קודם חשיכה…", ועיי"ש בבה"ל שם ד"ה "שעה או שעתיים" ובד"ה "מתחילת השקיעה"
ולכאורה הדבר תמוה, שהרי הסברנו שאסור להקדים את ההדלקה יותר מדאי אם כן למדנו, שמותר להקדים את הדלקת נרות השבת, ובתנאי שלא יקדימו יותר מדאי, אלא תהיה ההדלקה לאחר זמן "פלג המנחה", כלומר, שעה ורבע לפני צאת הכוכבים

הזמן המוקדם להדלקת נרות שבת : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

איחור בהדלקת יו"ט ל — אשה שלא הדליקה נרות ביו"ט שאינו חל בשבת בזמן ההדלקה — יכולה להדליק גם אחר כך, אך תשתדל להדליק לפני שיגיע בעלה מבית הכנסת, ולכל הפחות לפני הקידוש, ואם לא הדליקה — תדליק כל זמן שעדיין הם אוכלים ויכולים להנות מאור הנרות.

boccafina.net
נרות שכבו יז — יש אנשים המדמים בדעתם כי זה סימן רע כאשר הנרות נופלים או שהרוח מכבה אותם ודואגים במשך כל השבת, אך באמת אין בכך שום סימן רע ואין שום מקום לדאגה
boccafina.net
ראה תשובות מהרי"ל סי' נ"ג , ומובא במגן אברהם סי' רס"ג ס"ק ט"ו
כניסת שבת בחולון
גבעת שמואל: בית הכנסת המרכזי