תשלום מע מ. תשלום על שכירות

כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל: אם יאלץ לשלם את המע"מ מתוך המחיר שנקב בהצעת המחיר, יפסיד מכיסו על החומרים, עובדה שמעידה על כך שהמחיר שעליו סוכם לא כולל את המע"מ
עם זאת, החוק מסייג וקובע כי ההקלה לא תחול במקרה שבו השירות ניתן - נוסף על תושב החוץ - גם לתושב ישראל בישראל טענת הנגר שיש אונאה לעבודתו, לא מתקבלת, אף שהוא קבלן עבודה שכן ישנו ספק אם יש בו דיני אונאה, וע"כ אזלינן בתר המוחזק

בעקבות ההסלמה: הוארך מועד דיווח ותשלום דוחות ל

ובכגון זה אזלינן בתר המוחזק.

6
מעניקים שירותים לתושבי חוץ? היזהרו
וכתב: 'לענ"ד נראה מדברי הר"ן דדוקא בשטרות שרגילים לכתוב את מקום ההתחייבות, אי-כתיבת מקום ההתחייבות מלמדת על כוונת הצדדים לפרוע לפי מעות מקום הפרעון
מס ערך מוסף (מושג)
היות ושכר פועל לעשות בקרקע, הוי דומיא דספק הגמ' בב"מ בדף נו: במי ששכרו לזרוע לו זרעים בקרקע, אם הוי לענין אונאה כקרקע או כמטלטלין, כפי שהביא הפת"ש בסי' רכז סעי' כו
תשלום
יובהר כי מועד הדיווח והתשלום לניכויים ולמקדמות מס הכנסה הוא ללא שינוי
נמצא שאם נזכר בשטר שאדם התחייב על סכום מסוים, ואין ידוע אם החיוב הוא בשקלים או בדולרים, אם החיוב היה בארץ ישראל התחייב בשקלים, ואם החיוב היה במדינה בה נוהג התשלום בדולרים, החיוב יהיה בדולרים כעת כדי לבצע את פעולת התשלום למע"מ יש לאשר את דו"ח המע"מ ע"י לחיצה על אישור
ולדבריו, לא תועיל הוכחה ביחס למקום ההלואה, וכן לא יצטרך המלוה להשבע כנגד טענת הלוה שהחיוב היה במטבע קטנה ממטבע שבמקום הגוביינא נוסף על כך, בחוק מע"מ נכללות מספר הוראות המעניקות הטבה לעסקאות מסוימות, או לסקטורים מסוימים, שאותם ביקש המחוקק לעודד

תשלום על שכירות

ואף על פי שלא נעשה הדבר במכוון, בטל המקח וחוזרת האונאה, כמבואר ברמב"ם הלכות מכירה פי"ב ה"א: 'ובין שהונה במזיד בין שלא ידע שיש במכר זה הונייה, חייב לשלם'.

9
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
מועד הדיווח והתשלום לדוח מפורט למע"מ יחול אף הוא ביום שני 24 במאי
תשלום על שכירות
מועד זה הוא גם לעוסקים המדווחים דיווח חד-חודשי לחודש אפריל 2021
מעניקים שירותים לתושבי חוץ? היזהרו
זוהי הטבה משמעותית, שכן מדובר בעסקאות שהמס עליהן הוא בשיעור אפס, בעוד שלעוסק שמבצע את אותן עסקאות מועדפות עומדת הזכות לנכות מס תשומות שמוטל על ההוצאה
פרשנויות נקבעות לפי מנהג המקום איתא בגמ' כתובות בדף קי:: 'תנו רבנן, המוציא שטר-חוב על חבירו, כתוב בו בבל - מגבהו ממעות בבל, כתוב בו ארץ ישראל - מגבהו ממעות ארץ ישראל בדומה ליצוא טובין, גם יצוא של שירותים לחו"ל זוכה להקלה דומה של מע"מ בשיעור אפס
ביה"ד בירר שברוב הברים המנהג לומר מחיר הכולל את תשלום המע"מ, לכן אפילו אם הנגר היה מוחזק הלוקח יכל לדרוש את הכסף חזרה שירותים מסוימים לתייר כגון: לינה, השכרת רכב, אשפוז , שירותים מסוימים לתושב חוץ וכן מכירה של טובין מסוימים ששר האוצר קבע

תוכנת אופיס אדמין מאפשרת תשלום בקלות וביעילות

לכאורה, ניתן היה להניח שבמקרה שבו לא חלה ההקלה, תוצאת המס צריכה להיות זהה לעסקה רגילה שבה לא חלה כל הקלה , אולם לא אלה פני הדברים.

4
מס ערך מוסף (מושג)
אמי בתהליך של מו"מ על שכירת משרד לפתיחת עסק קטן
תוכנת אופיס אדמין מאפשרת תשלום בקלות וביעילות
נוסף על כך, אותו עוסק, אשר רכש חומרי גלם בישראל ושילם בגינם מע"מ, יהיה זכאי לקזז את המע"מ ששילם, ולזכות בהחזר מס מהמדינה
מס ערך מוסף (מושג)
בעקבות ההסלמה במצב הביטחוני ואירועי הימים האחרונים, ולבקשת הלשכות המקצועיות בישראל, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל רשות המסים, ערן יעקב, לדחות את מועד הדיווח התקופתי למע"מ לציבור העוסקים שאינם חייבים בדוח מפורט עד ליום שני 24 במאי 2021