גוף ראשון. גוף ראשון

לא שכיח בעברית המדוברת בת זמננו בגרמנית למשל, כינוי הגוף הסתמי הוא Man; המקבילה האנגלית במיוחד במשלב גבוה היא: one, כגון במשפט: when one's life is in danger - one tries to save oneself
הפנייה ב־vous לרבים מקובלת הן כפנייה מכובדת הן כפנייה "רגילה" לחברים ולקרובים

תבנית:נטיות פועל לפי גופים

ב חל בעבר מצב זהה לזה שבצרפתית וברוסית גוף שני יחיד היה thou, וגוף שני רבים היה ye , אך בעקבות השימוש הנפוץ ב־you שהיה במקור יחסת המושא של ye, כפי ש־me הוא יחסת המושא של I , התמזגו כינויי הגוף השני, וכיום כינוי הגוף השני הוא you הן ליחיד הן לרבים.

25
גוף (בלשנות)
השימוש ב'אנוכי' ו'אנו' אינו נפוץ בימינו, ואף ב הם הנפוצים פחות
מילון מורפיקס
בעברית וב הבחנה זו אינה קיימת מבחינה לשונית, אך בשפות אחרות נחשבים שני המקרים לגופים לשוניים שונים
גוף ראשון
בשפות אחרות, כגון ו, קיימים שמות גוף לגוף הרביעי, והם מוטים בשתי שפות אלו כמו גוף שלישי יחיד
נעשה נא לנו לבנות את המזבח
בגרמנית הפנייה המכובדת היא Sie, ומקורה למעשה בגוף שלישי ברבים — היא מחליפה את הגוף השני הן ביחיד du הן ברבים ihr המונח "גוף שני" מפנה לכאן

הגופים בפועל

כאשר לגוף שני זוגי יש אותן הטיות לזכרים ולנקבות, אך לגוף שלישי זוגי יש הטיות שונות לזכרים ולנקבות.

15
גוף (בלשנות)
ברוב המדינות דוברות הספרדית, פרט לספרד, מטים את המשפט בגוף שלישי רבים גם בפנייה "רגילה" או חברית, והגוף השני ברבים vosotros יצא למעשה מכלל שימוש
כינוי גוף
בשפה העברית לא קיימים שמות גוף מיוחדים לגוף הרביעי, ולשם כך משתמשים בצורת ה במין המשותפת לשלושת הגופים
גוף ראשון
ב מסוימות, כגון , וכן ב ו, קיימות מערכות מורכבות מאוד לתיאור היחס בין הדובר והאדם אליו מדברים, ובחלק מהמקרים מדובר בגופים שונים